ကိုရီးယားရွိ ျမန္မာဘာသာသင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္

2015-05-29 13:06:00
kyaw soe win
Source:
ျမန္မာ႔အလင္း သတင္း
2325
Summary : သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႔ေပးခဲ႔သည္႔ တကၠသိုလ္ျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ႔လာေရးဌာန ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ အေဆာက္အဦးကို ဦးသိန္းစိန္ခန္းမ အျဖစ္ အမည္ေပး ဂုဏ္ျပဳခဲ႔သည္

           ကိုရီးယားရွိ ျမန္မာဘာသာသင္ၾကားေသာ တကၠသုိလ္ ႏွင္႔ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တုိ႔ ပူးေပါင္းမႈ စတင္

  


     ဘူဆန္ နိဳင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ Mr.Hae Lin Chaung ႏွင္႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ် ဳပ ေဒါက္တာ ေအာင္သူ

တုိ႔က ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။

   ဘူဆန္ နိဳင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၌ ဘာသာရပ္ ၅၀ခန္႔ရွိျပီး IT နည္းပညာ၊အားကစား ႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴ းဘာသာ၊ နိဳင္ငံျခား

ဘာသာစကားတုိ႔မွာ ထင္းရွားသည္။ကိုရီးယားနိဳင္ငံရွိ တခုတည္းေသာ ျမန္မာဘာသာစကား သင္ၾကားရာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။

   အဆုိပါ တကၠသိုလ္မွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕ကို

ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႔ေပးခဲ႔သည္႔ တကၠသိုလ္ျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ႔လာေရးဌာန ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ အေဆာက္အဦးကို

ဦးသိန္းစိန္ခန္းမ အျဖစ္ အမည္ေပး ဂုဏ္ျပဳခဲ႔သည္။

   ဘူဆန္တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာဘာသာသင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္သူ မ်ားသည္  ျမန္မာဘာသာကို  အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္

နိဳင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန သို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ သင္ယူၾကရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္႔အျပင္  အျခားပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားလည္း ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Add a comment