အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း

မႏၲေလးတရုတ္ေရနံပုိက္လုိင္းတြင္ တရုတ္ - ျမန္မာ ဘာသာျပန္(က်ား) တစ္ေယာက္အျမန္အလုိရွိသည္။ ခရီးသြားလာႏုိင္ရမည္။   &...
မကာအုိ ကိုယ္ပုိင္အထူးအုပ္ခ် ဳပ္ခြင္႔ရေဒသရွိ HOTEL မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္...
သင္တန္းျပီးသူမ်ားသည္ ေရႊလီျမိဳ႕မွာ လစာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၅၀၀ယြမ္ - ၂၀၀၀ယြမ္အလုပ္အကုိင္ရရွိနိဳင္။ ...
9160   1   2015-03-31

Shar Lar Lar (KTV)

၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္နိဳင္ေသာ နိဳင္ငံမ်ားမွာ ----ျမန္မာ-အိႏိၵယ-ဖိလစ္ပိုင္-မေလးရွား-နိေပါ ႏွင္႔ အာဖရိက စေသာ နိဳင္ငံမ်ား...
5 records, 5 per page, 1/1 First Previous Next Last